Viladom Tajovského

ZÁKLADNÉ ÚDAJE PLÁNY ŠTÚDIA REALIZÁCIA

 

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTE

Názov: Viladom Tajovského
Lokalita: Banská Bystrica, Tajovského ulica
Druh projektu: Bytový dom
Typ projektu: novostavba
Status projektu: realizácia
Klient: Tajovskeho s.r.o
Realizácia: 05/2018-08/2019
Podlahová plocha bytov: 2066 m2
Zastavaná plocha: 717 m2
Plocha pozemku: 2571 m2
Počet jednotiek: 32 bytov, nebytový priestor
Použitý stavebný materiál
Konštrukčný materiál obvodových stien: ŽB kombinovaný skelet vyplenný murovom POROTHERM Profi 25, izolácia minerálna vlna 15 – 20 cm
Konštrukčný materiál stropov: Bezprievlakové ŽB stropy, tepelná izolácia strechy PUREN FD-L


PLÁNY

Pôdodory 3.NP (typické podlažie)

ŠTÚDIA

Bytový dom sa nachádza v priamej blízkosti Mestského parku neďaleko Strieborného námestia. Návrh polyfunkčného bytového domu vychádza z funkčnej náplne stanovenej v územno-plánovacej dokumentácií. Situovanie objektu na pozemku, orientácia hlavných fasád, odstupové vzdialenosti, lokalizácia polyfunkcie a vstupy a vjazd do objektu, boli determinované hlavnou myšlienkou – vytvoriť bytový dom s maximálnym množstvom výhľadov na vnútorné mesto a v širších súvislostiach na prírodný masív obkolesujúci Banskú Bystricu, s ideálnou orientáciou bytov voči svetovým stranám, s využitím terénnych daností územia a s elimináciou okenných perforácií fasády orientovaných do Tajovského ulice.

Pôdorysná stopa objektu je v tvare obdĺžnika, so skosenou hranou, sledujúcou hranu Tajovského ulice. Z hľadiska hmotovej skladby návrh predlžuje existujúcu zástavbu v území a vnesie doň reprezentatívny objekt modernej architektúry. Vstupy do bytovej aj polyfunkčnej časti objektu sa nachádzajú na 1.NP a sú prepojené s verejným chodníkom dlaždenou plochou nepravidelného tvarovania upozorňujúceho na vstupy. Navrhovaná hmota je výškovo diferencovaná s ustupujúcimi podlažiami v smere od rodinných domov a od juho-západnej strany.

Objekt je v celej pôdorysnej stope s tromi nadzemnými podlažiami, štvrté a piate nadzemné podlažia sú ustúpené (v súlade s ÚPN mesta BB). Na poslednom podlaží je umiestnený akcentujúci objem s panoramatickým výhľadom na mesto, definujúci nezameniteľnosť a autenticitu navrhovaného architektonického vyjadrenia. Zelené plochy tvoria v návrhu významné zastúpenie a výsadba vzrastlej zelene zvýši komfort obyvateľov viladomu a vytvorí príjemnú kulisu detského ihriska pri objekte.

Dominantnou časťou fasády je vystupujúci kubus na 5.NP nasmerovaný na mesto a pohorie Urpín. Dostatok priestoru a optimálne rozloženie miestností spolu s benefitmi lokality tvoria základ pre komfortné bývanie.

REALIZÁCIA

S výstavbou sme začali za pekného počasia a dobrej nálady, urobíme všetko pre to aby vydržali až do kolaudácie.