CENNÍK

Každý projekt sa skladá z  niekoľkých častí. Ich skladbu a  rozsah si vždy dohodneme na osobnom stretnutí.  Základné časti sú: architektonická štúdia, projekt potrebný k  stavebnému povoleniu (dokumentácia pre územné rozhodnutie, projekt pre stavebné povolenie ) a projekt pre realizáciu stavby. Pri jednoduchých stavbách navrhujeme spojiť realizačný projekt a  projekt pre stavebné povolenie do jedného vďaka čomu šetríme vaše náklady a čas potrebný na prípravu projektu.
Cena jednotlivých častí projektu

Architektonická štúdia              

od 40 €/m2

 • návrh pôdorysov so základnými kótami, vizualizácie exteriéru
 • návrh dizajnu, materiálov a farieb
 • doba dodania: 30 – 60 dní

Dokumentácia pre stavebné povolenie

od 50 €/m2

 • dokumentácia pre vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia
 • obsahuje:
  Architektonická a stavebná časť
  Statika (statické posúdenie stavby, výkres tvaru)
  Elektroinštalácia a  bleskozvod (elektrická prípojka, elektroinštalácia)
  Zdravotechnika (prípojky vody a kanalizácie, vnútorné rozvody)
  Vykurovanie (energetické posúdenie stavby, návrh zdroja vykurovania a  vykurovacieho systému)
  Plynofikácia (prípojka, vnútorné rozvody)
  Projekt požiarnej ochrany budovy
 • doba dodania: 100 – 140 dní

Projektová dokumentácia pre realizáciu stavieb

od 50 €/m2

 • dokumentácia pre zhotoviteľa ako návrh zrealizovať, podklad pre určenie ceny diela
 • obsahuje:
  Architektonická a stavebná časť
  Statika (statické posúdenie stavby, výkres tvaru)
  Elektroinštalácia a  bleskozvod (elektrická prípojka, elektroinštalácia)
  Zdravotechnika (prípojky vody a  kanalizácie, vnútorné rozvody)
  Vykurovanie (energetické posúdenie stavby, návrh zdroja vykurovania a  vykurovacieho systému)
  Plynofikácia (prípojka, vnútorné rozvody)
  Výkaz výmer pre všetky časti projektovej dokumentácie
 • doba dodania: 100 – 140 dní

Podklady potrebné pre začiatok našej práce

 • výškopis a  polohopis pozemku v digitálnej forme (*.dwg) so zakreslením inžinierských sietí
 • územnoplánovaciu informáciu (UPI) a  miestne regulatívy (index zastavanosti pozemku, výška stavby, podlažnosť stavby atď. )
 • geologický prieskum
 • fotodokumentácia pozemku a susedných stavieb

všetky potrebné podklady vieme pre Vás zabezpečiť.

Autorský dozor

K našim projektom vám ponúkame aj autorský dozor aby konečná podoba diela a kvalita jeho prevedenia zodpovedala vašim predstavám.

 • Autorský dozor poskytujeme len v prípade ak nemáme pochybnosti o jednotlivých dodávateľoch stavby
 • Cena autorského dozoru na stavbe je 35 €/hodina
 • Cena výjazdu na stavbu počas realizácie je 0,6 €/km
 • Všetky dodacie lehoty sú uvedené od zaplatenia zálohovej faktúry
 • Ceny za projektovú dokumentáciu neobsahujú vybavenie povolení, geometrické zameranie pozemku a  existujúcich stavieb, sondy a rozbory potrebné pre projektovú dokumentáciu ani služby stavebného dozoru
 • Uvedené ceny sú bez DPH a platia pre SR

CHCEM PROJEKT OD BMX