Istrochem, Bratislava

ZÁKLADNÉ ÚDAJE KONCEPT ŠTÚDIA MODEL

 

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTE

Názov: Istrochem
Lokalita: Bratislava Nové mesto
Druh projektu: Revitalizácia areálu Istrochem – návrh polyfunkčného súboru
Typ projektu: Urbanistická štúdia
Status projektu: štúdia
Projekt: 2012
Plocha riešeného územia: 1 110 520 m/ 110,52 ha
Spolupráca: Ing.arch. Kristína Košťálová


KONCEPT

Hlavným motívom návrhu urbanistickej štruktúry na pôde zanikajúceho a chátrajúceho chemického závodu Istrochem sa stala filozofia založená na zachovaní najvyššej možnej miery ducha industriálneho dedičstva. Po zmapovaní územia a zhodnotení jednotlivých architektonických a funkčných kvalít sa ujasnili významné body štruktúry a hlavné vstupy do územia.

                                    

ŠTÚDIA

Celá navrhnutá zóna je podmienená pohybu pešieho návštevníka a obyvateľa, ktorý je po jednotlivých trasách navádzaný pôvodnými ako aj navrhnutými dominantami v území. Štruktúra je vytvorená logickým prepájaním uzlových priestorov, ktoré sa viažu na transformovanú industriálnu architektúru.

Primárnou funkciou koncepcie sa stalo komfortné bývanie, ktoré dopĺňajú objekty od nevyhnutnej občianskej vybavenosti až po objekty podporujúce kultúrno-spoločenského ducha a podporujúce vytvorenie pracovných príležitostí v administratívnom celku mestského významu.

Návrh bývania spočíva v poskytnutí obyvateľom možnosti voľby výberu bývania na mieru. Navrhované bytové jednotky sa sústreďujú v rôznorodej bytovej zástavbe. V návrhu sa však nenachádza charakter bývania rodinných domov a mestských víl, ich pozitíva vo forme priľahlých záhrad nahrádzajú vegetačné strechy nižších podlaží a parterov. Návrh sleduje popretie vidieckej štruktúry v primárne mestskom prostredí.

Kultúrne centrá sa nachádzajú v zachovaných priemyselných objektoch a zastávajú mestský a nadmestský význam s ambíciou pritiahnutia záujmovej skupiny aj z priľahlých sídelných štrukrúr v smere od Svätého Jura.

Od Vajnorskej ulice územie uzatvára administratívny blok zastávajúci funkciu izolácie obytného územia od intenzívnej tranzitnej dopravy.


MODEL


 

CHCEM PROJEKT OD BMX