Veľká Lúka, Bratislava

ZÁKLADNÉ ÚDAJE KONCEPT ŠTÚDIA MODEL

 

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTE

Názov: Veľká Lúka – areál technického skla
Lokalita: Bratislava – Dúbravka
Druh projektu: Transformácia areálu Technického skla
Typ projektu: Urbanistická štúdia
Status projektu: štúdia
Projekt: 2011
Plocha riešeného územia: 871.403 m2  / 87,14 ha


KONCEPT

Hlavná myšlienka formujúca výraz urbanistického návrhu, vychádzala z eliminácie najvýraznejšieho problému územia, a to neadekvátneho odprezentovania významného archeologického nálezíska Villy Rustica. V návrhu sa preto vymedzila plocha archeologického parku, ktorý je vyústením hlavnej tepny územia. Táto tepna sa nachádza na mieste pôvodnej cestičky vedúcej k pamiatke. Na jej vrchole je umiestnená architektonická dominanta – budova Múzea archeológie.

Druhý hlavný motív formujúci návrh obytnej štruktúry bol vytvorenie prostredia, kde sa funkcia bývania plynule prelína s funkciou rekreácie, či už v areáloch športu, vytvorených mestských parkov alebo prechádzkami vo voľnej prírode / prepojenie lesných masívov na západe a východe územia.

 

 

ŠTÚDIA

Hlavný dopravný ťah územia je v lokalite lemovaný širokými pásmi zelene a vybavenostným parterom polyfunkčných objektov. V jeho severnej – vstupnej časti sa nachádza asanovaný bývalý areál Technického skla (priemyselná funkcia úplne zrušená a nahradená kultúrnou funkciou).

Z hľadiska dopravy bola na železničnej trati navrhnutá stanica integrovanej mestskej hromadnej dopravy. Dopravná sústava je podporená parkovacím domom v nadväznosti na železničnú stanicu.

Najzastúpenejšou funkciou navrhovanej štruktúry je funkcia bývania. Tá je situovaná v obytných domoch vytvárajúcich mestské bloky a v mestských vilách na východnom svahu. Vily sú bez striktnej parcelácie pozemkov, ako tomu býva pri individuálnej bytovej výstavbe, s množstvom športových a verejných prírodných plôch medzi nimi.

Obytné bloky dopĺňa funkcia športu, situovaná pri meandrovanom vodnom toku Veľkolúckeho potoka, funkcia vzdelávania – MŠ a ZŠ v strede navrhovanej štruktúry pri mestskom parku, kultúra umiestnená na juhu vo forme Múzea archeológie a budova Art a performance centra v bývalej priemyselnej hale areálu Technického skla.

 

MODEL


 

CHCEM PROJEKT OD BMX